The per capita GDP of each province in China is as follows:

1st-10th:

Beijing is 25967 USD, Shanghai 24689 USD, Jiangsu 19716 USD, Fujian 17117 USD, Zhejiang 17109 USD, Guangdong 14892 USD, Tianjin 13968 USD, Chongqing 12396 USD, Hubei 11396 USD, Shandong 11249 USD;

11th-20th:

Inner Mongolia is 10588 USD, Shanxi 10463 USD, Anhui 9412 USD, Hunan 9355 USD, Hainan 9070 USD, Sichuan 8989 USD, Liaoning 8940 USD, Henan 8837 USD, Ningxia 8743 USD, Jiangxi 8529 USD;

21th-31th:

Xinjiang is $8471, Tibet is $8409, Yunnan is $7818, Qinghai is $7661, Guizhou is $7622, Hebei is $7387, Shaanxi is $7332, Jilin is $7087, Guangxi is $6920, Heilongjiang is $5657, Gansu is $5276.